Digitaal vaardig in de zorg

Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze werken niet alleen met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, maar ook domotica, beeldbellen en andere e-healthtoepassingen komen steeds vaker voor.

Doelstellingen

 • Opschaling gebruik zorgtechnologie door professionals en inwoners

 • Kennis en expertise in de regio vergroten

 • Ruimte geven aan proeftuinen/experimenteren met technologie

Wat verstaan we onder digitale zorg?

Digitale zorg is breder dan beeldzorg en omvat een scala aan slimme technologie die voorhanden is en ingezet kan worden voor diverse zorg en welzijnscomponenten zoals:

 • Zelfmeten door cliënt/mantelzorger
 • Ondersteunen bij dagstructuur voor de cliënt
 • Controle momenten medicatie, ADL, glucosewaarden
 • Geriatrische Revalidatie Zorg 
  • Verhogen therapietrouw
  • Digitaal aanbieden oefeningen ter ondersteuning revalidatie thuis
  • Scholing en binding cliënten bij digitale zorg tijdens verblijf intramuraal en richting thuiszorg
  • Gebruik van digitale stappenteller als ondersteuning voor revalidatieplan(beweegsensor)
  • Beeldzorg ter ondersteuning van communicatie rondom bovenstaand
 • Laagdrempelig contact met mantelzorg en omringende zorg 
 • Blended vormen van hulpverlening
 • Assisteren verpleegkundige handelingen

De toegevoegde waarde van digitale zorg zit in besparing van reistijd, reiskosten en zorgtijd waardoor er ‘zorgprofessionals tijd’ vrijgemaakt wordt om meer cliënten te bedienen.

Anders dokteren met zorgtechnologie 

De HOLO-lens als zorginterventie in de werk- en beroepspraktijk van de SO .

De ontwikkeling van de medische zorg voor kwetsbare ouderen en doelgroepen kenmerkt zich door toenemende complexiteit en stijgende prevalentie die vragen om een ‘klinische’ blik ongeacht de plaats waar deze zorgvrager zich bevindt. In het programma SO-GVA hebben wij kennis kunnen maken met beeldtechnologie als hulpmiddel in de werk- en beroepspraktijk van de SO. Daarbij is aangetoond dat er sprake is van zowel een kwalitatieve als kwantitatieve meerwaarde van de inzet van deze beeldzorgtechnologie. Ook zijn er eerste indicatieve bevindingen dat de inzet van dit hulpmiddel ook de kosteneffectiviteit van de zorg kan doen verhogen. 

Doelstelling 

Vanuit medisch perspectief – anders dokteren op weg naar 2030 – willen wij de komende jaren toewerken naar een duurzame integratie van dit hulpmiddel in de beroeps- en werkpraktijk van de SO. In het bijzonder ook m.b.t. de SO-capaciteitsoptimalisatie. 

Binnen de zorggroep Vivium is de keuze voor een bredere inzet van de HOLO-lens inmiddels in voorbereiding. En ook is er een innovatieteam beschikbaar van waaruit het leren gebruiken van deze zorgtechnologie begeleid wordt. Deze ondersteuningsfunctie kan verder verbreed worden naar de regio indien gewenst. Waarbij deze technologietoepassing vanuit een implementatie-programma binnen alle geïnteresseerde zorgorganisaties in de regio kan worden ingevoerd. Een implementatietraject dat parallel aan de regionale in- en uitvoeringsactiviteiten met actie-onderzoek wetenschappelijk begeleid zal gaan worden. Om zo de kwalitatieve, kwantitatieve en de kosteneffectieve resultaten ook in termen van opbrengsten en effecten te kunnen duiden. 

Wat is de Helpdesk Digitale Zorg? 

Zorg organiseren rondom patiënten die digitale zorg (gaan) ontvangen 

In het veranderende zorglandschap willen we de zorg meer inrichten met gebruik van digitale zorg en het liefst bij mensen thuis. Een digitaal vaardige zorgontvanger die ook daadwerkelijk digitale zorg kan ontvangen is hierbij essentieel. Echter, veel mensen hebben niet de juiste kennis of vaardigheden en zijn hierdoor terughoudend of angstig om digitale zorg te gaan gebruiken. Met hulp van zorgverleners is in 2020 een succesvolle helpdesk ingericht die de zorg voor inwoners meer toegankelijk maakt door hen ondersteuning bij digitale diensten te bieden. Hierbij vervult de helpdesk een behoefte die door de gezamenlijkheid effectief en efficiënt kan worden ingericht. 

De Helpdesk Digitale Zorg heeft bewezen een toegevoegde waarde te hebben op meerdere gebieden, waaronder efficiëntie in de zorg, boven-sectorale samenwerking en het versnellen en toegankelijker maken van digitale zorg. Verdere doorontwikkeling van de Helpdesk Digitale Zorg is noodzakelijk om kwalitatief goede ondersteuning te kunnen blijven aanbieden en aan de groeiende vraag vanuit zorgvragers en zorgverleners te kunnen voldoen. Toekomstgerichte zorg zal veel vaker digitaal gaan verlopen, waardoor het randvoorwaardelijk is dat zorgvragers en zorgprofessionals ondersteuning wordt geboden bij het gebruik.  

Toegevoegde waarde van de Helpdesk Digitale Zorg 

Voor deelnemende partijen levert de Helpdesk Digitale Zorg een aantal voordelen op. Belangrijke voordelen zijn dat het primair proces niet wordt verstoord door vragen over digitale zorg, de medewerkers van de instelling hoeven geen extra digitale kennis op te doen en er wordt een sterk gezamenlijk platform gecreëerd waarbij data wordt verzameld die helpt in komende digitale ontwikkelingen zoals de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo).  

Zowel patiënten als zorgverleners zijn blij met de dedicated aandacht en ondersteuning voor patiënten. En zij merken ook dat dit een impuls geeft aan de daadwerkelijke inzet van digitale zorg. Daarnaast is de Helpdesk Digitale Zorg een actieve partner bij het verbeteren bij processen rondom digitale zorg. Zorgaanbieders geven aan dit erg te waarderen. Andere stakeholders, waaronder gemeenten, ouderenorganisaties en welzijnsorganisaties, zien de Helpdesk Digitale Zorg als goede samenwerkingspartner. 

Vanuit de regio zijn Amaris en HilverZorg aangesloten. Verder zijn in de regio onder andere Tergooi MC, Merem, RHOGO en SAGO aangesloten. 

TEAM

nog in te vullen

E  –
T  –

MEER INFO

Het Zorg Innovatie Huis

https://zorginnovatiehuis.nl/

Wilt u meer weten over het project Digitale Vaardigheden? Neem contact op met Suzanne Verheijden via sverheijden@utrechtzorg.net