Regiovisie

De toekomst van de zorg in de regio

Icon

SAMENWERKEN IN DE REGIO

Tien ouderenzorgorganisaties in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere hebben met ondersteuning van Zilveren Kruis samen een plan gemaakt om de zorg voor ouderen en kwetsbare mensen bereikbaar en betaalbaar te houden, nu én in de toekomst. Een noodzakelijk plan, want zoals de ouderenzorg nu is georganiseerd, is in de toekomst niet meer houdbaar.

Intensief samenwerken, daar draait het in deze visie allemaal om. Met andere woorden; we nemen afscheid van de marktwerking. We trekken niet meer op als concurrenten maar als collega’s die elkaar op tal van vlakken kunnen aanvullen, inspireren en versterken.

Thuis versus zorgorganisatie

De wens om serieus samen te werken gaat ver en beslaat verschillende terreinen. Denk aan de manier waarop nieuwe, kleinschalige woonvormen ontwikkeld en gefinancierd kunnen worden. Of hoe ‘zorg dichtbij’ verder vorm moet krijgen. De gezamenlijke overtuiging: mensen blijven het liefst zo lang mogelijk thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving wonen. Deze trend zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Denk bijvoorbeeld aan deze toepassingen:

  • Begeleiding op afstand met een HoloLens

  • Revalidatie-oefeningen met een robotmaatje

De keerzijde daarvan is dat mensen die nog wel in een zorginstelling gaan wonen, steeds zwaardere zorg nodig hebben. Een ontwikkeling die schreeuwt om een andere invulling van de zorg én van het vak van de zorgprofessional. Zoals inzet van vrijwilligers en mantelzorgers en het Volledig Pakket Thuis: samenwerking tussen zorg en welzijn.

Kern van de visie

Drijfveren

Wij zorgen ervoor dat wij kwalitatief goede zorg bieden en dat mensen die zorg nodig hebben deze ook krijgen. Goede zorg gaat daarbij over expertise, over aandacht en zorgen dat mensen zich goed voelen in hun omgeving. Wij streven daarbij naar zorg op maat. Niet meer doen dan nodig, maar zeker ook niet minder.

Als samenwerkende VVT-organisaties zijn wij er voor alle kwetsbare ouderen in onze regio. Met elkaar staan wij voor deze verantwoordelijkheid. Dat gaat over goede zorg, maar ook over welzijn en het geven van echte aandacht.

We hebben elkaar nodig om de vraagstukken van nu en in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Door op diverse gebieden intensief met elkaar samen te werken, ontwikkelen wij de slagkracht die nodig is om duurzaam goede zorg te bieden.

De kern van onze samenwerking ligt in onze regionale identiteit.

Zorguitvoering

Goede zorg vraagt expertise, kennis en ervaring. Wij vinden het belangrijk dat professionals goed zijn opgeleid en werken met de juiste vakkundigheid. Goede zorg gaat daarbij ook over kwaliteit en effectiviteit.

Oprechte aandacht te geven en oog te hebben voor de mens achter de zorgvraag. Aandacht betekent stilstaan. Stilstaan bij kleine signalen, bij een opmerking van een cliënt. Echte aandacht gaat daarbij verder dan vakmanschap. Het is een kunst om volledig present te zijn, wakker en opmerkzaam op wat iemand wil en waar iemands behoefte ligt.

Welzijn van mensen draagt bij aan een betere gezondheid maar gaat over veel meer dan gezondheid alleen. We zorgen voor een voor de cliënt herkenbare omgeving en we hebben oog voor wat het leven plezierig maakt. Welzijn gaat ook over thuis zijn en je zo thuis mogelijk voelen. Daarom hechten we eraan dat organisaties werken vanuit hun eigen identiteit en signatuur. Zodat ouderen in de regio, in al hun diversiteit en met al jun verschillende achtergronden, zich altijd ergens thuis kunnen voelen.

Impact en waardecreatie

We bieden zorg die zo optimaal mogelijk is afgestemd op de behoefte/vraag van de inwoner/cliënt en/of dienst naasten/mantelzorgers. Op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste professional. We bieden die zorg zoveel mogelijk thuis en binnen het vertrouwde netwerk van de cliënt. Warm en met oog voor welzijn en welbevinden.

Wij werken in de regio aan een samenhangend zorgsysteem dat ouderen en kwetsbare mensen helpt bij de aanpassingen die nodig zijn en de mensen met een zorgvraag niet telkens hun verhaal hoeven te herhalen en kunnen rekenen op vertrouwde hulpverleners. Een samenhangend zorgsysteem vormt één geheel om medewerkers, inwoners/cliënten en naasten/mantelzorgers heen.

Wij willen dat medewerkers professioneel met hun eigen vak bezig kunnen zijn. Dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen, ruimte hebben om zicht te ontwikkelen en samen kunnen werken met verschillende disciplines. Dit geldt voor een groot deel ook voor vrijwilligers en maatjes.

Ontwikkelingen in de regio

Zorgkantoorregio ’t Gooi bestaat uit negen gemeenten: Almere, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes. De regio telt in totaal ca. 476.000 inwoners. In 2020 is 17% van deze mensen 65 jaar of ouder. Almere heeft als relatief jonge gemeente een andere bevolkingsopbouw dan de gemeenten in ‘t Gooi en de Vechtstreek. Dit betekent dat de cijfers in Almere op veel vlakken een ander beeld laten zien dan in de rest van de regio. Naar verwachting is in 2040 13% van de regionale bevolking 75 jaar of ouder. In 2020 is dit nog 7%.

De komende 20 jaar verdubbelt het aantal 75+’ers in de regio ruimschoots: van 35.000 naar 72.000 inwoners. Het aantal 80+’ers in de regio stijgt van 22.301 naar 47.372, wat een stijging betekent van 115%. Regio ’t Gooi is een vergrijzende regio, waardoor het verwachte zorggebruik de komende jaren snel zal toenemen. Dit speelt ook voor de voorheen ‘jonge’ stad Almere, waar het aantal 80-plussers in 2040 ook meer dan zal verdubbelen.

In 2021 kampen we in de regio Gooi & Vechtstreek naar verwachting met een tekort van ruim 1.150 zorg- en welzijnsmedewerkers. Dit tekort loopt de komende jaren naar verwachting steeds verder op.

Icon

WIE ZIJN WIJ?

De zorgorganisaties die verpleging, verzorging, thuiszorg en welzijn leveren (VVT-sector) in Gooi, Vechtstreek en Almere werken samen om de ambities van de opgestelde zorgvisie met een concreet programma waar te maken. In de regionale zorgvisie (geschreven op verzoek van het ministerie van VWS en in opdracht van Zorgkantoor Zilveren Kruis ‘t Gooi) worden de kansen en mogelijkheden geschetst voor goede, duurzame zorg voor ouderen en kwetsbaren.

Deelnemende zorgorganisaties: HilverZorg, Vivium Zorggroep, Inovum, Amaris Zorggroep, King Arthur Groep, Zorggroep Almere, De Oude Pastorie, Nusantara, LZorg, Rosa Spier Huis.

0
75+ in 2020
0
75+ in 2040
0
80+ in 2020
0
80+ in 2040